اوتاد صنعت نوین

بزرگراه جلال ال احمد کوی پروانه پلاک 10 واحد 10

تلفن: 88014123-21-98+

دورنگار: 88014124-21-98+

پست الکترونیکی: info@otad.ir